Eix Maragall

Eix Maragall

Aprovat l’avantprojecte de Llei de les APEU

8 de juliol de 2020

El Govern de la Generalitat ha aprovat l'avantprojecte dellei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, APEU,segons va informar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó. L'objectiud'aquesta futura llei, ha assegurat Budó és la de poder assentar les bases d'unnou model de gestió basat en la col·laboració publico –privada en arees de concentració d'activitat, ja sigui decaràcter comercial, turístic, industrial o, també, de serveis.

Aquesta és una llarga petició liderada per Barcelona Comerça la nostra ciutat i per la que treballem des de fa anys en estretacol·laboració amb l'administració i, també, gestors d'altres països on aquestmodel de gestió ha estat un èxit. És així que Barcelona Comerç ha format partde la taula de treball de redacció d'aquest avantprojecte i futura Llei de les APEUs i te un conveni amb l'Instituteof Place Management, organisme professional internacional quedes de l'àmbit acadèmic recolza el desenvolupament d'àrees de promocióeconòmica urbanes.

Segons defineix l'avantprojecte, les APEUs són instruments de col·laboraciópublicoprivada que persegueixen les finalitats públiques següents:modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitatde l'entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model deciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient i incrementde la competitivitat tot afavorint la creació de l'ocupació.

L'activitat que duran a terme les APEUsbeneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és peraixò que un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l'APEU, s'estableixi un règim d'adscripcióobligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

Els destinataris de la llei són els titulars d'activitatseconòmiques d'una àrea determinada amb concentració d'establiments comercials,industrials, logístics i de serveis, a l'abast dels quals es posa una novaclasse d'entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també vadirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creacióde les APEU per dinamitzar certes zones,amb els consegüents beneficis per als interessos generals del seu municipi, quecomplementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracionspúbliques locals.

 

Principalsaspectes de la futura llei de les APEU

 1. Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores denaturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia,constituïdes per aquells que ostenten la possessió del locals (llogaters opropietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o de locals buitssusceptibles d’exercir-ne.
 1. Les funcions de les entitats gestores de les APEU vindran previstes en un Pla d’Actuació. En tot cas, preveuran alguna de les següents funcions:
 • Promoure actuacions de millora del’entorn urbà i esdeveniments i d’activitats a l’espai públic, publicitat iespectacles.
 • Actuacions de comunicació i promoció per captar inversió i augmentar la demanda i de promoció de polítiques de responsabilitat social empresarial.
 • Promoure l’activitat en els locals i naus buits ubicats dins l’àmbit de l’APEU; prestar serveis privats a les empreses i usuaris de l’APEU; assessorament i serveis mediambientals complementaris.    
  • Potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació de l’exterior dels immobles privats, promoure l’adhesió als sistemes d’arbitratge de consum i serveis mancomunats per disminuir l’impacte ambiental.
   • Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmentar la competitivitat.
   • Fomentar la formació i desenvolupament professionals dels empresaris i dels treballadors de les empreses ubicades a l’APEU.
   • Proposar a l’ajuntament l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, de millora de la mobilitat, mesures de vigilància especial de l’APEU i l’inici de la tramitació per a la qualificació de zona turística als efectes d’horaris comercials, entre altres.

    

   En cap cas lesfuncions de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que prestal’ajuntament i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercicid’autoritat.

    

   Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa per responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

   Barcelona Comerç

   @eixosbcn
   #FentBarriFemCiutat

    

    
   Imatge_ font:https://medium.com/citiesense/business-improvement-districts-21ce3688a8f5

   Els nostres socis

   Lagunas Joiers
   El Taní
   J. Diaz Roba Per a la Llar
   Gasch Cansaladers
   DIR Maragall
   Can Cuxart
   La Cholita
   Carregant...
   x
   X